Włącz/wyłącz burger menu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny z dn. 11.12.2019 r.

Brzeziny, dnia 11 grudnia 2019 roku

RGiRL.6733.04.2019.PK


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brzeziny


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 1 945 ze zm zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019 roku wydano postanowienie RGiRL.6733.04.2019.PK prostujące
oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Br zeziny z n a k RGiRL.6733 04.2019.PK z dnia 08 października 2019 roku o ustaleniu lokalizacji in westycji celu publiczn ego polegającej na budowie linii i przyłączy napowie trznych enn oraz budow ie linii i przyłączy kab lowych (doziemnych) na terenie poło żo nym w miejscowości Bugaj , Moczalec, Przystajnia Wieś oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 135/8, 135/7, 135/ 5, 134/1, 134/2, 133, 132, 131/8, 130/1, 130/2 (obręb Pr zystajnia Kolonia ), dz. nr 91, 92, 85/1, 85/2, 81, 80, 75/9, 75/17, 43/2 (obręb M oc zalec) i dz. nr 108/19, 108/8, 106 (obręb Przystajnia Wieś) Wieś),

Wójt Gminy Brz eziny
//--/ Marek Cieślarczyk

Zobacz również

Powrót do góry