Włącz/wyłącz burger menu

Inspektor ochrony danych:

Robert Marszałek

e-mail: r.marszalek@brzeziny-gmina.pl

  nr tel. +48 62 7698777

 

Klauzula informacyjna
(realizacja obowiązku informacyjnego w ochronie danych osobowych)


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r. str.1) zwany dalej jako „RODO" informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Brzeziny z siedzibą w Brzezinach, ul.1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, nr tel. (62) 7698004, e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Robert Marszałek, nr tel. (62) 7698777, e-mail: r.marszalek@brzeziny-gmina.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa,
  - art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w celu wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  - art. 9 ust. 1 lit. g RODO - ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa. Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało wyrażenia Pani/Pana zgody, zwrócimy się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi przepisami prawa stanowiącymi podstawę do realizacji zadań ustawowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, której dokonano przed jej cofnięciem) oraz prawo do usunięcia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy, o którą Pani/Pan wnioskuje. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystane do profilowania.
Powrót do góry