Włącz/wyłącz burger menu

Gmina Brzeziny posiada bogate dziedzictwo kultury ludowej. Od ponad 40 lat prężnie działa tutaj Kapela Ludowa Brzeziny, w skład której wchodzą utalentowani muzycy - w tym najstraszy aktywny muzykant ziemi kaliskiej - Leon Lewandowski. Ponadto nasza Gmina może poszczycić się Zespołem Pieśni "Brzezinianki", panie od ponad 20 lat kultywują folklor kalisko - sieradzki. Oba zespoły charakteryzuje tradycyjny strój sieradzki cechujący się pasiastym wzorem i żywymi barwami. Członkowie zespołu to wyjątkowi artyści godni uwagi, poszanowania, a przede wszystkim są wzorem do naśladowania. 

Zespół Pieśni Brzezinianki powstał w styczniu 1997 r., inicjatorką jego powstania była wówczas Joanna Biernacik, natomiast kierownikiem niezmiennie od ponad 20 lat jest Maria Przybył-Bilska. W chwili obecnej kierownikiem muzycznym jest Zenon Kucharski. Zespól działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Wiele z wykonywanych przez Panie pieśni to autorskie utwory, do których słowa napisała Janina Plichta, a muzykę skomponował Zenon Kucharski. Zespół otrzymał wiele znamienitych nagród, wyróznień oraz odznaczeń, wród nich na uwagę zasługują tytuł " Przyjaciel Powiatu Kaliskiego", Medal " Zasłuzonych dla Gminy Brzeziny", oraz nada w 2012 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Odznaka Honorowa "Zasłuzony dla Kultury Polskiej" 

Obecny skład Zespołu Piesni Brzezinianki :

1. Maria Przybył-Bilska - kierownik zespołu

2. Zenon Kucharski - kierownik muzyczny 

3. Helena Szych - kronikarz

4. Sabina Biernacik 

5. Sabina Dymarczyk 

6. Marianna Głąb

7. Janina Lewandowska 

8. Halina Łaska

9. Janina Plichta

Kapela Ludowa Brzeziny powstała w 1977 r. z inicjatywy okolicznych muzyków tj. śp. Ignacego Focha, Józefa Więcława, śp. Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Organizację i kierownictwo zespołem powierzono wtedy Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny.
Od 2010 r. do chwili obecnej kierownikiem zespołu jest Lucjan Dymarczyk.

Od momentu założenia Kapela Ludowa działa przy Gminny Ośrodku Kultury w Brzezinach. Głównym atutem Kapeli Ludowej Brzeziny jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, że zespół reprezentuje folklor kalisko - sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim - harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów. Kapela w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki i walcerki, wszystkie utwory wykonuje ze słuchu.

Obecnie członkami Kapeli Ludowej Brzeziny są:

  • Lucjan Dymarczyk (akordeon)
  • Leon Lewandowski (skrzypce) 
  • Zdzisław Siudy (skrzypce)  
  • Lesław Antczak (akordeon)
  • Mieczysław Kamzol (bas kaliski)
  • Stanisław Pawlik (bębnie ze stalką)
  • Zbigniew Witkowski (skrzypce)

Kapela w ponad 40-letniej działalności wielokrotnie reprezentowała gminę Brzeziny na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

Do najważniejszych zaliczyć należy: 

Odznakę "Zasłużonego Działacza Kultury", Medal "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego", Medal "Zasłużony dla Gminy Brzeziny". Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał najstarszym członkom Kapeli - Lenonowi Lewandowskiemu oraz Józefowi Antczakowi Odznakę "Zasłużonych dla Województwa Wielkopolskiego", Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Lucjanowi Dymarczykowi kierownikowi Kapeli Odznakę " Zasłużonych dla Województwa". Do najważniejszych sukcesów Kapeli należy kilkukrotnie zdobycie laurów w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Leon Lewandowski to najstarszy aktywny muzykant na ziemi kaliskiej, za swoją działalność otrzymał nagrodę "Za zasługi dla kultury ludowej im. Oskara Kolberga".

Powrót do góry