Włącz/wyłącz burger menu

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach powołana jest na podstawie art.4¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr Or.120.7.2019 Wójta Gminy Brzeziny, w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Brzezinach.

 

 

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach:

 Przewodniczący komisji –  Przemysław Sułek

 Członek komisji  – Bogna Stysiak-Gałka

 Członek komisji  – Barbara Mikołajczyk

 Członek komisji  – Alina Skrok

 Członek komisji  – Jolanta Wiertelak.

 

 

 

Pełnomocnik Wójta Gminy Brzeziny  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Barbara Mikołajczyk.
Kontakt telefoniczny: 62-7698194.

 

 

 

 

Powrót do góry