Włącz/wyłącz burger menu
 

Pamiętaj! Nikt nie ma prawa krzywdzić Ciebie ani Twoich dzieci!

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie - dnia 1 sierpnia 2010r. - nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia;
 6. organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

 
 
 
II. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W BRZEZINACH
 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzezinach został powołany Zarządzeniem nr 30/11 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 21 marca 2011r. w składzie:

 1. Patrycja Sadowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
 2. Alina Skrok - asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
 3. Przemysław Sułek- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach
 4. Krzysztof Wolarz - asp. Zespołu Prewencji w Brzezinach Komisariatu Policji w Opatówku
 5. Irena Wcisłek - pedagog Szkoły Podstawowej w Brzezinch 
 6. Monika Bochen - psycholog
 7. Aleksandra Adamus - Sądowy Kurator Społeczny Sądu Rejonowego w Kaliszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu. Zadaniem Zespołu jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

 

 

Jeśli Ty lub Twoje dziecko jesteś osobą wobec której stosowana jest przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna

 

lub jesteś świadkiem stosowania przemocy

 
możesz zgłosić się do przedstawiciela każdej z wyżej wymienionych jednostek.

   

 
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach

pokój nr 4, tel. 62/7698775 lub u Kierownika jednostki pokój nr 19 tel. 62/76978778

Powrót do góry