Włącz/wyłącz burger menu

Gmina Brzeziny jest położona w środkowej Polsce, na terenie Niziny Południowowielkopolskiej i słynie z niezwykłego mikroklimatu. Dominuje tu krajobraz leśny, licznie występują pola uprawne, łąki, sady i doliny rzek Prosny i Pokrzywnicy, które powodują, że pejzażom w tych okolicach nie sposób odmówić uroku. Atrakcyjność tych terenów wzbogacają ciekawostki przyrodnicze chronione w rezerwatach: Brzeziny i Olbina. Trzeba wspomnieć, że ochrona przyrody dotyczy nie tylko wybranych obszarów leśnych, lecz także gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Jedną z największych atrakcji przyrodniczych terenu Wielkopolski jest występujący tu fragment dwustuletniego boru jodłowego, który jest chroniony w rezerwacie Olbina. W rezerwacie Brzeziny przedmiotem ochrony jest jedno z nielicznych skupisk niezwykłej paproci - długosza królewskiego. 

Powrót do góry