Włącz/wyłącz burger menu

XXI sesja Rady Gminy Brzeziny w dniu 20.11.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ oraz § 24 ust. 3 Statutu Gminy zwołuję na dzień 20 listopada 2020 r. /piątek/ XXI sesję Rady Gminy Brzeziny w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach
ul. 1000-lecia 10 o godz. 9:00

PORZĄDEK  OBRAD

 1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie kworum

 1. Wybór sekretarza sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634)
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny informacji, stosownie do art.24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny informacji, stosownie do art.24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny informacji Wojewody Wielkopolskiego, stosownie do art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej  analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeziny za I półrocze 2020 roku.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

-          zmian w budżecie gminy Brzeziny na 2020 rok,

-          zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzeziny na lata 2020 - 2034,

-          określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

-          określenia stawek podatku od nieruchomości,

-          ustanowienia pomników przyrody,

-          wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny,

-          ustalenia dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

-          rozpatrzenia wniosku.

 1. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

Zobacz również

Powrót do góry